- O firmě Kontakty
> Výpočetní technika > O firmě

KOMPAS Milevsko - prodej a servis výpočetní a telekomunikační techniky

[ + ] Přehled činností

[ + ] Volná místa

[ + ] Provozní doba

[ + ] Kontakty

[ - ] Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím (dále jen dodavatel).

Přímý prodej zboží nebo služeb v obchodě

Ceny zboží vystaveného v provozovně dodavatele jsou vyznačeny na obalu zboží. Ceny základních služeb jsou zveřejněny v ceníku vystaveném v provozovně dodavatele. Ceny ostatního zboží a služeb dodavatel sdělí zákazníkovi na požádání. Ceny v kamenném obchodě může dodavatel průběžně aktualizovat až do okamžiku uzavření kupní smlouvy. Není-li dohodnuto jinak, k uzavření kupní smlouvy dochází převzetím nebo zaplacením zboží zákazníkem.

Prodej zboží nebo služeb na objednávku

Zákazník může zboží nebo službu objednat osobně nebo předáním písemné objednávky dodavateli. K uzavření smlouvy dojde potvrzením objednávky dodavatelem nebo provedením služby. Potvrzená objednávka musí obsahovat lhůtu plnění, předmět plnění a dohodnutou cenu zboží nebo služby.

Prodej zboží nebo služeb na základě poptávky

Na základě osobní nebo písemné poptávky zákazníka dodavatel zašle zákazníkovi písemnou cenovou nabídku. Není-li v nabídce uvedeno jinak, její platnost je 14 dnů od odeslání. Smlouva je uzavřena, obdrží-li dodavatel zákazníkův písemný souhlas s nabídkou ve lhůtě její platnosti. Potvrzená nabídka musí obsahovat lhůtu plnění, předmět plnění a dohodnutou cenu zboží nebo služby.

Prodej zboží prostřednictvím Internetového obchodu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím Internetového obchodu dodavatele jsou uvedeny v příslušném Internetovém obchodě.

Zrušení objednávky

Nedošlo-li k uzavření smlouvy nebo je-li dodavatel v prodlení s plněním smlouvy, může zákazník objednávku zrušit bez jakýchkoliv sankcí. Zrušení objednávky bez sankcí může být učiněno pouze v době, dokud trvá prodlení dodavatele.

Došlo-li k uzavření smlouvy a dodavatel není v prodlení s jejím plněním, může zákazník objednávku zrušit pouze po dohodě s dodavatelem. Poplatek za zrušení smlouvy je 20% z hodnoty objednávky, pokud se zákazník s dodavatelem nedohodne jinak.

Dodání zboží nebo služby

Bylo-li ve smlouvě dohodnuto převzetí zboží nebo služby v prodejně dodavatele, je zboží dodáno odesláním výzvy k převzetí zákazníkovi. Výzva může být odeslána písemně, telefonicky nebo elektronicky. Bylo-li ve smlouvě dohodnuto dodání zboží nebo poskytnutí služby mimo provozovnu dodavatele, je zboží dodavatelem odesláno nebo služba poskytnuta na dohodnuté adrese. Při přebírání dodávky doručené dopravcem má zákazník možnost zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností nebo je porušený nebo poškozený originální obal zboží, uvede zákazník tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně dodávku odmítne převzít. Zákazník je dále povinen neprodleně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu uvede zákazník na přepravním listu dopravce.

Doklady

Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží nebo služby fakturu. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako na účetní doklad z pohledu zákona o účetnictví, a jako na dodací list obsahující označení a popis dodaného zboží nebo služby, množství, popř. sériové číslo, označení dodavatele, odběratele a datum plnění. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně.

Platba

Platba faktury za objednávku je závislá na zvoleném způsobu platby při objednání:

Vrácení zboží

Pokud dodané zboží nebo podmínky dodávky neodpovídají objednávce, zákazník je oprávněn do 3 pracovních dnů zaslat zpět kompletní nepoškozené zboží včetně kopií průvodních dokladů. Pokud zboží není vráceno ve stanovené lhůtě nebo je vráceno nekompletní nebo poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo je nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

Reklamace

Reklamační podmínky jsou popsány pod odkazem Reklamační řád.

Ochrana osobních údajů

Údaje o zákazníkovi vyplněné v objednávce slouží výhradně k vyřízení obchodního případu. Dodavatel se zavazuje zachovávat důvěrnost veškerých osobních údajů o zákazníkovi.

[ + ] Reklamační řádKOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14

Sdružení českých spotřebitelů udělilo společnosti Kompas Milevsko s.r.o. Národní cenu Spokojený zákazník